حسن اصغری مدرسمیکروتیک | سیسکو | ویپ

آموزش تخصصی شبکه و فناوری اطلاعات

تقویم آموزشی درباره من
برنامه کلاسی

تقویم آموزشی

عنوان دوره
مدرسمدت دوره ساعت / روزساعت کلاسروزتاریخ برگزاریمحل برگزاریهزینه (ریال)سرفصلثبت ناموضعیت
MTCNA (فشرده)مهندس اصغری24 ساعت / 3 روز09 الی 19چهارشنبه الی جمعه6 اردیبهشت الی 8 ادریبهشتتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCIPv6E (فشرده)مهندس اصغری16 ساعت / 2 روز09 الی 19پنج شنبه الی جمعه14 اردیبهشت الی 15 ادریبهشتتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCNA (فشرده)مهندس اصغری24 ساعت / 3 روز09 الی 19چهارشنبه الی جمعه20 اردیبهشت الی 22 اردیبهشتتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCIPv6E (فشرده)مهندس اصغری16 ساعت / 2 روز09 الی 19پنج شنبه الی جمعه28 اردیبهشت الی 29 اردیبهشتتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCNA (فشرده)مهندس اصغری24 ساعت / 3 روز09 الی 19چهارشنبه الی جمعه3 خرداد الی 5 خردادتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCRE (فشرده)مهندس اصغری16 ساعت / 2 روز09 الی 19پنج شنبه الی جمعه11 خرداد الی 12 خردادتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCWE (فشرده)مهندس اصغری24 ساعت / 3 روز09 الی 19شنبه الی دوشنبه13 خرداد الی 15 خردادتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCTCE (فشرده)مهندس اصغری24 ساعت / 3 روز09 الی 19چهارشنبه الی جمعه24 خرداد الی 26 خردادتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCNA (فشرده)مهندس اصغری24 ساعت / 3 روز09 الی 19چهارشنبه الی جمعه31 خرداد الی 2 تیرتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCUME (فشرده)مهندس اصغری16 ساعت / 2 روز09 الی 19دوشنبه الی سه شنبه5 تیر الی 6 تیرتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000
MTCIPv6E (فشرده)مهندس اصغری16 ساعت / 2 روز09 الی 19پنج شنبه الی جمعه8 تیر الی 9 تیرتهران / اسپاد تکنولوژی5,000,000