Loop protect در میکروتیک

Loop protect امکانی است که روتر های میکروتیک میتواند با ارسال فریم Loop protect در لایه دو جلوی loop را بگیرد و در نتیجه اینترفیس را خاموش کند. روش کارکرد پروتکل این چنین است که ابتدا روتر اقدام به ایجاد فریم loop protect میکند و آن را روی اینترفیس ارسال میکند، اگر روتر همین فریم را با خصوصیاتی که ارسال کرده بود را دوباره روی همان اینترفیس دریافت کند متوجه حلقه یا لوپ می شود و در نتیجه اینترفیس را به حالت غیرفعال یا خاموش درمی آورد.loop protect می تواند روی اینترفیس های Ethernet وBridge و همچنین روی سوییچ فعال گردد.
حسن اصغری